0122 Mọi Lựu

0122 Mọi Lựu

0122 Mọi Lựu

0122 Mọi Lựu

0122 Mọi Lựu
0122 Mọi Lựu
0122 Mọi Lựu

 

Mọi Lựu trị bại tê chẳng trể,

Đắng nóng mà huyết mạch thông thương.

Ấm vị tỳ lại lợi gân xương

Bệnh phong thấp cần dùng trị khá.

(sao vàng)