0123 Thuốc mọi dây

0123 Thuốc mọi dây

0123 Thuốc mọi dây

0123 Thuốc mọi dây

0123 Thuốc mọi dây
0123 Thuốc mọi dây
0123 Thuốc mọi dây

Thuốc mọi dây điều hòa thủy hỏa,

Khí nhẩn êm ích thận hòa tỳ.

Hết đau lưng nhuận huyết vậy thì,

Giúp gân máu ở nơi lá phổi.