0124 Chòi mòi

0124 Chòi mòi

0124 Chòi mòi

0124 Chòi mòi

0124 Chòi mòi
0124 Chòi mòi
0124 Chòi mòi

Chòi mòi trị bại tê cũng nỗi,

Đắng nóng hay tán được phong hàn.

Bải oải cùng với chứng ho đàm

Ấm huyết mạch nóng dùng chẳng đặng .

(Sao vàng)