0125 Ngó Bần già: (Địa Định)

0125 Ngó Bần già: (Địa Định)

0125 Ngó Bần già: (Địa Định)

0125 Ngó Bần già: (Địa Định)

0125 Ngó Bần già: (Địa Định)
0125 Ngó Bần già: (Địa Định)
0125 Ngó Bần già: (Địa Định)

_Kỵ thai_

Ngó Bần già mát mà hơi mặn,

Ích thận hay lợi cả gân xương.

Thông điều kinh huyết xấu tiêu luôn,

Nguyệt kỳ đúng ăn ngon ngũ được.