0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)

0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)

0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)

0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)

0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)
0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)
0126 Rau diệu trắng : (Bạch trường thái)

Rau diệu trắng đắng cho lương dược,

Ngọt lạt hay giả nhiệt thanh can,

Nhuận huyết mà tiểu tiện thông đàm,

Bệnh ban trái cần dùng hay nhiệt.