0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)

0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)

0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)

0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)

0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)
0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)
0128 Củ Hải Sâm: (Sâm nam)

Kỵ thai

Củ Hải Sâm kỵ thai nên biết,

Vị ngọt mà tánh khí hay hàn

Trị trái tim đập mạnh được an,

Bổ khí huyết hư lao mát phổi.