0129 Cây Lữ Đồng

0129 Cây Lữ Đồng

0129 Cây Lữ Đồng

0129 Cây Lữ Đồng

0129 Cây Lữ Đồng
0129 Cây Lữ Đồng
0129 Cây Lữ Đồng

Lữ Đồng mát nhiệt cuồng giải nổi

Ngọt lạt mà chỉ khát sanh tân.

Bệnh trái ban huyết trắng cũng cần,

Lại có chất bổ tim bổ huyết.