0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)

0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)

0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)

0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)

0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)
0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)
0130 Rau muống trắng: (Ung Thái Bạch)

Rau muống trắng lạt hàn giải nhiệt,

Thông hượt lại lợi tiểu biền .

Tả tỳ trừ nóng độc bình yên,

Rể đem nướng trị về kiết nhiệt.