0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)

0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)

0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)

0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)

0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)
0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)
0131 Rau Muống Tía: (Ung thái Tử)

Rau muống tía lạt hàn nhuận huyết,

Hay thanh tâm mát phổi bình yên .

Hòa vị tỳ thông đạt tiểu biền,

Bệnh ban trái cũng nên cần dụng.