0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)

0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)

0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)

0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)

0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)
0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)
0132 Rể Gừa Nhỏ: (dung thọ tu)

Rể gừa nhỏ mát mà tiêu thủng,

Bổ huyết tinh hòa vị hòa tỳ.

Hay trợ tâm ích thận khói suy,

Thông tiểu tiện đau lưng trị đặng.