0133 Ngọc Anh

0133 Ngọc Anh

0133 Ngọc Anh

0133 Ngọc Anh

0133 Ngọc Anh
0133 Ngọc Anh
0133 Ngọc Anh

Ngọc anh bổ vị tỳ khỏe khoắn,

Vị nhẩn bình mát huyết nhuận trường.

Giải nhiệt mà tỳ vị thông thương,

Rồi lại cũng thông luôn tia sửa.