0134 Cam Thảo dây

0134 Cam Thảo dây

0134 Cam Thảo dây

0134 Cam Thảo dây

0134 Cam Thảo dây
0134 Cam Thảo dây
0134 Cam Thảo dây

Cam Thảo Dây bổ tỳ hay nửa,

Giáng hỏa thường thông lợi tiểu biền.

Chỉ khát sanh tân dịch bình yên,

Giải độc lại năng hòa chư dược.