0135 Lá Chạy

0135 Lá Chạy

0135 Lá Chạy

0135 Lá Chạy

0135 Lá Chạy
0135 Lá Chạy
0135 Lá Chạy

Kỵ Thai*

 

Lá Chạy nhẩn sáp trường vị dược,

Tánh khí bình huyết mạch thông hành

Chữa tay chân nhức mỏi chẳng sanh ,

Rồi lại cũng có hơi nhuận huyết.