0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)

0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)

0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)

0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)

0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)
0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)
0136 Cỏ mực: (hạng liên thảo)

Cỏ mực nhẩn khí hàn giải nhiệt

Mát Vị Tỳ và Đại, tiểu trường.

Nhuận thận mà nhan sắc nhuận luôn,

Chỉ huyết chữa lưỡi hay khô nứt.

(Chỉ Huyết sao đen)