0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)

0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)

0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)

0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)

0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)
0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)
0137 Cỏ Cú:( Hương phụ)

Củ cỏ cú ấm hay khai uất

Thông điều kinh tiêu thực tẩy đàm

Chứng thũng sưng ghẻ chóc trị an,

Bổ khí vị phải cần tứ chế.

{(Sao vàng) hoặc tứ chế}