0138 É Rừng: (Kinh Giới)

0138 É Rừng: (Kinh Giới)

0138 É Rừng: (Kinh Giới)

0138 É Rừng: (Kinh Giới)

0138 É Rừng: (Kinh Giới)
0138 É Rừng: (Kinh Giới)
0138 É Rừng: (Kinh Giới)

 

É rừng chữa thương hàn chẳng trể,

Chất ấm cay tiêu thực khu phong .

Trừ thấp cùng tỳ huyết ấm đồng,

Hút hơi ẩm ở trong mạch máu.