0139 Dây Đậu ma :

0139 Dây Đậu ma :

0139 Dây Đậu ma :

0139 Dây Đậu ma :

0139 Dây Đậu ma :
0139 Dây Đậu ma :
0139 Dây Đậu ma :

Đậu ma mát giải về nhiệt táo,

Thanh được can nhuận huyết hòa tỳ .

Ruột non, già, mát mẻ vậy thì,

Cũng vị thuốc giải về ba trái .

                           ( Sao sơ)