0140 Từ Bi lá

0140 Từ Bi lá

0140 Từ Bi lá

0140 Từ Bi lá

0140 Từ Bi lá
0140 Từ Bi lá
0140 Từ Bi lá

Từ bi lá thương hàn năng giải

Vị nhẩn bình hay phát mồ hôi.

Hòa vị, tỳ, Trường nhuận thông hơi

Cây khí ấm sao đen chỉ huyết .