2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần

2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần

2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần

2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần

2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần
2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần
2394 Thiền tập lần thứ 29, bài 37 Phẩm trợ đạo, phần 3 Tứ Niệm Xứ và Tứ Chánh Cần
Cập nhật: 04.02.2019 | Lượt nghe: 950 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác