2414 Thiền tập lần thứ 32, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Ngũ lực (tiếp theo)

2414 Thiền tập lần thứ 32, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Ngũ lực (tiếp theo)

2414 Thiền tập lần thứ 32, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Ngũ lực (tiếp theo)

2414 Thiền tập lần thứ 32, Minh Sát Tuệ, Vipassana, bài 37 phẩm trợ đạo, Ngũ lực (tiếp theo)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 2240 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ