2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)

2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)

2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)

2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)

2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)
2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)
2535 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 13, Điều giác ngộ thứ 2 (tiếp theo)
Cập nhật: 30.06.2019 | Lượt nghe: 609 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ