2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới

2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới

2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới

2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới

2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới
2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới
2550 Thiền tập lần thứ 51, minh sát tuệ - vipassana. ôn tập biết mình và pháp giới
Cập nhật: 14.07.2019 | Lượt nghe: 420 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ