2551 Thiền tập lần 52, Minh Sát Tuệ, Vipassana, 5 Hạ Phần Kiết Sử

2551 Thiền tập lần 52, Minh Sát Tuệ, Vipassana, 5 Hạ Phần Kiết Sử

2551 Thiền tập lần 52, Minh Sát Tuệ, Vipassana, 5 Hạ Phần Kiết Sử

2551 Thiền tập lần 52, Minh Sát Tuệ, Vipassana, 5 Hạ Phần Kiết Sử
Cập nhật: 14.07.2019 | Lượt nghe: 1143 | Download: Click download
Người thực hiện: Thích Trí Huệ
Các bài khác