Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

MP3 THIỀN TẬP
mp32625 Lậu Hoặc bưởi 2 - Thiền Vipassana lần thứ 59
Cập nhật: 05.12.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32610 Tu thiền định, thiền Phật giáo, Vipassana phần 3
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32609 Tu thiền định, thiền Phật giáo, Vipassana phần 2
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32588 Thiền Phật Giáo, đoạn 5 hạ phần kiết sử, phần 3
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32587 Thiền Phật Giáo, đoạn 5 hạ phần kiết sử, phần 2
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp3 2620 Thiền Vipassana buổi 19 Lậu Hoặc
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 258 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32581 Thiền tập thứ 56, Vipassana, Trạch Pháp, 6 Pháp
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32576 Thiền tâp lần 55, Tứ Vô Lượng Tâm
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32574 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 3
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32573 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 2
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32572 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 1
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ