Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

MP3 THIỀN TẬP
mp32715 51 món phiền não (tiếp theo), Thiền Vipassana, buổi 70
Cập nhật: 26.03.2020 | Lượt nghe: 54 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32704 51 Món phiền não, Thiền Vipassana, Minh Sát Tuệ, buổi 69
Cập nhật: 21.03.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32659 5 tầng định, thiền Vipassana buổi 24
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32651 Tọa thiền (phần 2) Thiền Vipassana buổi 62
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32648 Kỹ thuật tọa thiền (thiền Vipassana buổi 61)
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ