mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)

mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)

mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)

mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)

mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)
mp32113 Kinh Pháp Cú phẩm 25, phẩm Tỳ Kheo (Câu 379, 380, 381, 382)