mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)

mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)

mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)

mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)

mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)
mp32116 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm (câu 35)