Phẩm Tựa - Thứ Nhất

Phẩm Tựa - Thứ Nhất

Phẩm Tựa - Thứ Nhất

Phẩm Tựa - Thứ Nhất

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

 

 

QUYỂN THỨ NHẤT
    Đời Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-La-Thập phụng chiếu dịch.

    KINH DIỆU-PHÁP LIÊN HOA (1)
    PHẨM "TỰA" THỨ NHẤT


       1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ đức Phật (2) ở trong núi Kỳ-Xà Quật, nơi thành vương xá cùng chúng đại Tỳ-kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A-La-Hán, các lậu (3) đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong (4) dứt sự ràng buộc trong các cõi (5) tâm được tự tại. Tên của các vị đó là: A-Nhã Kiều-Trần-Như, Ma-Ha Ca-Diếp, Ưu-Lâu-Tần-Loa Ca-Diếp, Dà-Gia Ca-Diếp, Na-Đề Ca-Diếp, Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, A-Nậu-Lâu-Đà, Kiếp-Tân-Na, Kiều-Phạm Ba-Đề, Ly-Bà-Đa Tất-Lăng-Già-Bà-Ta-Bạc-Câu-La, Ma-Ha-Câu-Hy-La, Nan-Đà, Tôn-Đà-La Nan-Đà, Phú-Lâu-Na, Di-Đa-La-Ni-Tử, Tu-Bồ-Đề, A-Nan, La-Hầu-La v.v.. đó là những vị đại A-la-hán hàng tri thức của chúng.

          Lại có bậc hữu-học và vô-học (6) hai ngàn người.

          Bà Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-Xà-Ba-Đề cùng với quyến thuộc sáu ngàn người câu-hội. Mẹ của La-Hầu-La là bà Tỳ -kheo-ni Gia-Du-Đà-La cùng với quyến thuộc câu-hội.
       2. Bậc đại Bồ-Tát tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác(7) , đều chứng được pháp Đà-la-ni (8) nhạo-thuyết biện tài (9) chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật, ở các nơi đức Phật trồng các cội công-đức.Thường được các Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu thân, khéo chứng trí tuệ của Phật thông đạt đại-trí đến nơi bờ kia (10) , danh đồn khắp vô lượng thế-giới có thể độ vô số trăm ngàn chúng sanh.

       3. Tên của các vị đó là: Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát. Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đắc-Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-Tát, Bất-Hưu Tức Bồ-Tát, Bửu-Chưởng Bồ-Tát, Dược-Vương Bồ-Tát, Dõng-thí Bồ-Tát. Bửu-Nguyệt Bồ-Tát, Nguyệt-Quang Bồ-Tát, Mãn-Nguyệt Bồ-Tát, Đại-Lực Bồ-Tát, Vô-Lượng-Lực Bồ-Tát, Việt-Tam-Giới Bồ-Tát, Bạt-Đà Bà-La Bồ-Tát, Di-Lặc Bồ-Tát, Bửu-Tích Bồ-Tát, Đạo-Sư Bồ-Tát v.v... các vị đại Bồ-Tát như thế tám vạn người câu hội. Lúc bấy giờ, Thích-Đề Hoàn-Nhơn (11) cùng quyến thuộc hai vạn vị thiên-tử câu hội. Lại có Minh-Nguyệt thiên tử, Phổ-Hương thiên tử, Bửu-Quang thiên-tử, bốn vị đại Thiên-Vương cùng với quyến-thuộc một vạn thiên-tử câu hội.

          Tự-Tại thiên-tử, Đại-Tự-Tại thiên-tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên-tử câu hội.

          Chủ cõi Ta-Bà: Phạm-Thiên-Vương, Thi-Khí-Đại-Phạm, Quang-Minh Đại-Phạm v.v...cùng với quyến thuộc một vạn hai ngàn vị thiên-tử câu hội.

          Có tám vị Long-vương: Nan-Đà Long-vương, Bạt-Nan-Đà Long-vương, Sa-Dà-La Long-vương, Hòa-Tu-Cát Long-vương, Đức-Xoa-Ca Long-vương, A Na-Bà-Đạt-Đa Long-vương, Ma-Na-Tư Long-vương, Ưu-Bát-La Long-vương v.v... đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hội.

          Có bốn vị Khẩn-Na-La vương, Pháp-Khẩn-Na-La vương, Diệu-Pháp Khẩn-Na-La vương, Đại-Pháp Khẩn-Na-La vương, Trì-Pháp Khẩn-Na-La vương đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.

          Có bốn vị Càn-Thát-Bà vương: Nhạc-Càn-Thát-Bà vương, Nhạc-Âm-Càn-Thát-Bà vương, Mỹ Càn-Thát-Bà vương, Mỹ-Âm Càn-Thát-Bà vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.

          Có bốn vị A-Tu-La vương: Bà-Trĩ A-Tu-La vương, Dà-La-Khiên-Đà A-Tu-La vương, Tỳ-Ma-Chất-Đa-La A-Tu-La vương, La-Hầu A-Tu-La vương, đều cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến-thuộc câu hội.

          Có bốn vị Ca-Lâu-La vương: Đại-Oai-Đức Ca-Lâu-La vương, Đại-Thân Ca-Lâu-La vương, Đại-Mãn Ca-Lâu-La vương, Như-Ý Ca-Lâu-La vương, đều cùng bao nhiêu quyến thuộc câu hội.

          Vua A-Xà-Thế, con bà Vi-Đề-Hi, cùng bao nhiêu trăm ngàn quyến thuộc câu hội.

          Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía.
       4. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, hàng tứ chúng vây quanh cúng-dường cung kính ngợi khen tôn trọng, vì các vị Bồ-Tát mà nói kinh Đại-thừa tên là: "Vô-Lượng-Nghĩa", là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ-niệm. Nói kinh này xong, đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định "Vô-Lượng Nghiã-Xứ", thân và tâm của Phật đều không lay động.

          Khi đó trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha Mạn-thù-sa, để rải trên đức Phật cùng hàng đại chúng; khắp cõi Phật sáu điệu vang động (12) .

          Lúc bấy giờ, trong chúng hội, các hàng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, Trời, Rồng, Dạ-Xoa, Càn-thát-bà (13), A-tu-la (14), Ca-lâu-la (15), Khẩn-na-la (16), Ma-hầu-la-dà (17), nhơn, phi-nhơn và các vị tiểu-vương cùng Chuyển-luân-thánh-vương, các đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật.
       5. Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặn mày phóng ra luồng hào-quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A-Tỳ, trên suốt thấu trời Sắc-cứu-cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng-sanh (18), ở các cõi kia.

          Lại thấy các đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đức Phật ấy nói. Cùng thấy nơi các cõi kia, các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, những người tu hành đắc đạo.

          Lại thấy các vị đại Bồ-Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ-Tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết-bàn, lại thấy sau khi các đức Phật nhập Niết-bàn, đem xá-lợi của Phật mà dựng tháp bằng bảy báu.
       6. Khi ấy, ngài Di-Lặc Bồ-Tát nghĩ rằng: "Hôm nay đức Thế-Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này.

          Nay đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hi hữu không thể nghĩ bàn này nên hỏi ai, ai đáp được?"

          Ngài lại nghĩ : "Ông Pháp-Vương-tử (19) Văn-Thù Sư-Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ chắc đã thấy tướng hi hữu này, ta nay nên hỏi ông".

          Lúc đó, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ (20) và các trời, rồng, quỉ, thần v.v.. đều nghĩ rằng : "Tướng thần thông sáng chói của đức Phật hiện đây, nay nên hỏi ai?"
       7. Bấy giờ, ngài Di-Lặc Bồ-Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình, ngài lại xét tâm niệm của bốn-chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ và của cả chúng hội trời, rồng, quỉ, thần v.v.. mà hỏi Văn-Thù Sư-Lợi rằng:  Vì nhân duyên gì mà có tướng lành thần thông này, Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp một muôn tám nghìn cõi ở phương Đông, đều thấy cõi nước trang nghiêm của các đức Phật?

       8. Khi đó, ngài Di-Lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!


          Đức Đạo-Sư cớ chi

          Lông trắng giữa chặn mày

          Phóng ánh sáng khắp soi?

          Trời mưa hoa Mạn-đà

          Cùng hoa Mạn-thù-Sa,

          Gió thơm mùi chiên đàn

          Vui đẹp lòng đại chúng

          Vì nhân duyên như vậy

          Cõi đất đều nghiêm tịnh

          Mà trong thế giới này

          Sáu điệu vang động lên

          Bấy giờ bốn bộ chúng

          Thảy đều rất vui mừng

          Thân cùng ý thơ thới

          Được việc chưa từng có.
           
       9. Ánh sáng giữa chặn mày


          Soi suốt thẳng phương Đông

          Một muôn tám nghìn cõi

          Đều ánh như sắc vàng.

          Từ địa ngục A-tỳ

          Trên đến trời Hữu-Đảnh

          Trong các thế giới đó

          Cả sáu đạo chúng sanh

          Sống chết của kia đến

          Nghiệp duyên lành cùng dữ

          Thọ báo có tốt xấu

          Tại đây đều thấy rõ.
           
      10. Lại thấy các đức Phật


          Đấng Thánh-Chúa sư-tử

          Diễn nói các kinh điển

          Nhiệm mầu bậc thứ nhất.

          Tiếng của Ngài thanh-tịnh

          Giọng nói ra êm dịu

          Dạy bảo các Bồ-Tát

          Vô-số ức muôn người

          Tiếng Phạm-âm thâm diệu

          Khiến người đều ưa nghe.

          Các Phật ở cõi mình

          Mà giảng nói chánh pháp

          Dùng nhiều món nhân duyên

          Cùng vô lượng tỉ dụ

          Để soi rõ Phật Pháp

          Mà khai ngộ chúng sanh.

          Nếu có người bị khổ

          Nhàm lìa già, bệnh, chết,

          Phật vì nói Niết-bàn

          Để dứt các ngằn khổ

          Nếu là người có phước

          Đã từng cúng dường Phật

          Chí cầu pháp thù thắng

          Vì nói hạnh Duyên-giác

          Nếu lại có Phật tử

          Tu-tập các công hạnh

          Để cầu tuệ vô thượng

          Phật vì nói tịnh đạo.
           
      11. Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!


          Tôi ở tại nơi đây

          Thấy nghe dường ấy đó

          Và nghìn ức việc khác

          Thấy rất nhiều như thế

          Nay sẽ lược nói ra:
           
      12. Tôi thấy ở cõi kia


          Có hằng sa Bồ-Tát

          Dùng các món nhân duyên

          Mà cầu chứng Phật đạo.

          Hoặc có vị bố-thí

          Vàng, bạc, ngọc, san-hô,

          Chơn châu, ngọc như-ý,

          Ngọc xa-cừ mã-não,

          Kim-cương các trân-bửu

          Cùng tôi tớ, xe cộ

          Kiệu, cán chưng châu báu

          Vui vẻ đem bố thí

          Hồi hướng về Phật đạo

          Nguyện được chứng thừa ấy

          Bậïc nhất của ba cõi

          Các Phật hằng khen ngợi.

          Hoặc có vị Bồ-Tát

          Xe tứ mã xe báu

          Bao lơn che tàn đẹp

          Trau tria dùng bố thí.

          Lại thấy có Bồ-Tát

          Bố thí cả vợ con

          Thân thịt cùng tay chân

          Để cầu vô thượng đạo.

          Lại thấy có Bồ-Tát

          Đầu, mắt và thân thể

          Đều ưa vui thí cho

          Để cầu trí tuệ Phật
           
      13. Ngài Văn-Thù Sư Lợi!


          Ta thấy các Quốc-vương

          Qua đến chỗ của Phật

          Thưa hỏi đạo vô thượng

          Bèn bỏ nước vui vẻ

          Cung điện cả thần thiếp

          Cạo sạch râu lẫn tóc

          Mà mặc y pháp phục.

          Hoặc lại thấy Bồ-Tát

          Mà hiện làm Tỳ-kheo

          Một mình ở vắng vẻ

          Ưa vui tụng kinh điển

          Cũng thấy có Bồ-Tát

          Dõng mãnh và tinh tấn

          Vào ở nơi thâm sơn

          Suy xét mối Phật đạo

          Và thấy bậc ly dục

          Thường ở chỗ không nhàn

          Sâu tu các thiền định

          Được năm món thần thông

          Và thấy vị Bồ-Tát

          Chắp tay trụ thiền định

          Dùng ngàn muôn bài kệ

          Khen ngợi các Pháp-vương

          Lại thấy có Bồ-Tát

          Trí sâu chí bền chắc

          Hay hỏi các đức Phật

          Nghe rồi đều thọï trì.

          Lại thấy hàng Phật tử

          Định huệ trọn đầy đủ

          Dùng vô lượng tỉ dụ

          Vì chúng mà giảng pháp

          Vui ưa nói các pháp

          Dạy bảo các Bồ-Tát

          Phá dẹp chúng binh ma

          Mà đánh rền trống pháp

          Cùng thấy vị Bồ-Tát

          Vắng bặt yên lặng ngồi

          Trời, rồng đều cung-kính

          Chẳng lấy đó làm mừng,

          Và thấy có Bồ-Tát

          Ở rừng phóng hào quang

          Cứu khổ chốn địa ngục

          Khiến đều vào Phật đạo.

          Lại thấy hàng Phật tử

          Chưa từng có ngủ nghỉ

          Kinh hành ở trong rừng

          Siêng năng cầu Phật đạo

          Cũng thấy đủ giới đức

          Uy nghi không thiếu sót

          Lòng sạch như bảo châu

          Để cầu chứng Phật đạo.

          Và thấy hàng Phật tử

          Trụ vào sức nhẫn nhục

          Bị kẻ tăng-thượng-mạn

          Mắng rủa cùng đánh đập

          Thảy đều hay nhẫn được

          Để cầu chứng Phật đạo

          Lại thấy có Bồ-Tát

          Xa rời sự chơi cười

          Và quyến thuộc ngu si

          Ưa gần gũi người trí

          Chuyên tâm trừ loạn động

          Nhiếp niệm ở núi rừng

          Trải ức nghìn muôn năm

          Để cầu được Phật đạo.
           
      14. Lại thấy vị Bồ-Tát


          Đồ ăn uống ngọt ngon

          Cùng trăm món thuốc thang

          Đem cúng Phật và Tăng,

          Áo tốt đồ thượng phục

          Giá đáng đến nghìn muôn

          Hoặc là vô giá y

          Dùng nghìn muôn ức thứ

          Nhà báu bằng Chiên đàn

          Các giường nằm tốt đẹp

          Để cúng Phật cùng Tăng

          Rừng vườn rất thanh tịnh

          Bông trái đều sum sê

          Suối chảy cùng ao tắm

          Cúng cho Phật và Tăng,

          Cúng thí như thế đó

          Các đồ cúng tốt đẹp

          Vui vẻ không hề nhàm

          Để cầu đạo vô thượng.
           
      15. Lại có vị Bồ-Tát


          Giảng nói pháp tịch diệt

          Dùng các lời dạy dỗ

          Dạy vô số chúng sanh

          Hoặc thấy vị Bồ-Tát

          Quán sát các pháp tịnh

          Đều không có hai tướng

          Cũng như khoảng hư không

          Lại thấy hàng Phật tử

          Tâm không chỗ mê đắm

          Dùng món diệu huệ này

          Mà cầu đạo vô thượng.
           
      16. Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!


          Lại có vị Bồ-Tát

          Sau khi Phật diệt độ

          Cúng dường Xá-Lợi-Phật.

          Lại thấy hàng Phật tử

          Xây dựng các tháp miếu

          Nhiều vô số hằng sa

          Nghiêm sức khắp cõi nước.

          Bảo tháp rất cao đẹp

          Đều năm nghìn do tuần.

          Bề ngang rộng xứng nhau

          Đều hai nghìn do tuần.

          Trong mỗi mỗi tháp miếu

          Đều có ngàn tràng phan

          Màn châu xen thả xuống

          Tiếng linh báu hòa reo

          Các vị trời, rồng, thần,

          Người cùng với phi nhơn

          Hương, hoa, cùng kỹ nhạc

          Thường đem đến cúng dường

          Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

          Các hàng Phật tử kia

          Vì cúng dường xá-lợi

          Nên trang sức tháp miếu,

          Cõi quốc giới tự nhiên

          Thù đặc rất tốt đẹp

          Như cây Thiên-thụ-vương

          Hoa kia đang xòe nở
           
      17. Phật phóng một luồng sáng


          Ta cùng cả chúng hội

          Thấy nơi cõi nước này

          Các thứ rất tốt đẹp

          Thần lực của chư Phật

          Trí huệ đều hi hữu

          Phóng một luồng tịnh-quang

          Soi khắp vô lượng cõi

          Chúng ta thấy việc này

          Được điều chưa từng có.
           
      18. Xin Phật tử Văn-Thù


          Giải quyết lòng chúng nghi

          Bốn chúng đều mong ngóng

          Nhìn ngài và nhìn ta

          Đức Thế-Tôn cớ chi

          Phóng ánh quang minh này?

          Phật tử phải thời đáp

          Quyết nghi cho chúng mừng

          Có những lợi ích gì

          Đức Phật phóng quang này?

          Khi Phật ngồi đạo tràng

          Chứng được pháp thâm diệu

          Vì muốn nói Pháp đó

          Hay là sẽ thọ ký?

          Hiện bày các cõi Phật

          Các báu sạch trang nghiêm

          Cùng thấy các đức Phật

          Đây không phải cớ nhỏ

          Ngài Văn-Thù nên biết

          Bốn chúng và Long, Thần

          Nhìn xem xét ngài đó

          Mong sẽ nói những gì?
      19. Lúc bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi nói với ngài Di-Lặc Đại Bồ-Tát cùng các vị Đại-sĩ: "Các Thiện-nam-tử! Như chỗ tôi xét nghĩ thì nay đức Phật Thế-Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn.

      20. Các thiện-nam-tử! Ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp mầu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Các thiện-nam-tử! Như vô lượng vô biên a-tăng-kỳ (21) kiếp về trước. Bấy giờ có đức Phật hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh Như-Lai, Ứng-cúng, Chính-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự Trượng-phu, Thiên-Nhâân-Sư, Phật Thế-Tôn, diễn nói chánh pháp. Ban đầu, giữa, rốt sau ba chặng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo mầu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch.

          Phật, vì người cầu đạo Thanh-văn, nói pháp Tứ-đế (22) thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, cứu cánh Niết-bàn. Vì hạng cầu quả Duyên-giác, nói pháp Mười-hai-nhân-duyên (23) , vì hàng Bồ-Tát nói sáu pháp Ba-la-mật (24) làm cho chứng được quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác thành bậc nhứt- thiết chủng-trí. (25)

          Kế lại có đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, lại có đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh. Như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một tên, hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, lại cùng đồng cùng một họ, họ Phả-La-Đọa.

          Di-Lặc nên biết! Đức Phật trước, đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành.

          Đức Phật rốt sau cả, lúc chưa xuất-gia có tám vị vương- tử: Người thứ nhất tên Hữu-Ý, thứ hai tên Thiện-Ý, thứ ba tên Vô-Lượng-Ý, thứ tư tên Bửu-Ý, thứ năm tên Tăng-Ý, thứ sáu tên Trừ-Nghi-Ý, thứ bảy Hưởng-Ý, thứ tám tên Pháp-Ý.

          Tám vị vương- tử đó có uy đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ (26) . Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất-gia theo, phát tâm Đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư, thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vun trồng các cội lành.
      21. Đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh lúc đó nói kinh Đại thừa tên "Vô-Lượng Nghĩa-Xứ" là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào cảnh chánh định "Vô-Lượng Nghĩa-Xứ", thân và tâm chẳng động.
      22. Khi ấy trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa cùng hoa Ma-ha Mạn-thù-sa để rải trên đức Phật và hàng đại-chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động. Lúc đó trong hội, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự nam, cận-sự nữ, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn cùng các vị tiểu vương, các vị Chuyển-luân thánh-vương v.v... các đại-chúng đó được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật.
      23. Bấy giờ, đức Như-Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây.

          Di-Lặc nên biết! Khi đó trong hội, có hai mươi ức Bồ-Tát ưa muốn nghe pháp, các vị Bồ-Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh-sáng này.

          Khi ấy, có vị Bồ-Tát hiệu Diệu-Quang có tám trăm người đệ-tử.
      24. Bấy giờ, đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh từ trong chánh-định mà dậy, vì Diệu-Quang Bồ-Tát nói kinh Đại-thừa tên "Diệu-Pháp Liên-Hoa" là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm, trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi.
      25. Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi.
      26. Đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, và Trời, Người, A-tu-la mà tuyên rằng : "Hôm nay vào nửa đêm, Như-Lai sẽ nhập Vô-dư Niết-bàn".

          Khi đó có vị Bồ-Tát, tên Đức-Tạng đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh liền thọ-ký (27) cho, bảo các Tỳ-kheo rằng : "Ông Đức-Tạng Bồ-Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh-Thân Như-Lai Ứng-cúng, chánh-đẳng chánh-giác".

          Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập Vô-dư Niết-bàn.
      27. Sau khi đức Phật diệt-độ, Diệu-Quang Bồ-Tát trì kinh "Diệu-Pháp Liên-Hoa" trải tám mươi tiểu kiếp vì người mà diễn nói.
      28. Tám người con của Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh đều học với ngài Diệu-Quang, ngài Diệu-Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Các vị Vương-tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật đều thành Phật-đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là Nhiên-Đăng.
      29. Trong hàng tám trăm người đệ-tử có một người tên: Cầu-Danh, người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất, nên gọi là Cầu-Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi.
      30. Di-Lặc nên biết! Lúc đó Diệu-Quang Bồ-Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu-Danh Bồ-Tát là ngài đấy.

          Nay thấy điềm lành này, cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ hôm nay đức Phật Như-Lai sẽ nói kinh Đại-thừa tên: "Diệu-Pháp Liên-Hoa"là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm.

          Bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát ở trong đại-chúng, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
           
      31. Ta nhớ thuở quá khứ

          Vô lượng vô số kiếp

          Có Phật Nhân Trung-Tôn

          Hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh

          Đức Thế-Tôn nói pháp

          Độ vô lượng chúng sanh

          Vô số ức Bồ-Tát

          Khiến vào trí huệ Phật.
           
      32. Khi Phật chưa xuất gia

          Có sanh tám vương-tử

          Thấy Đại-Thánh xuất gia

          Cũng theo tu phạm-hạnh
           
      33. Phật nói kinh Đại-thừa

          Tên là "Vô-Lượng-Nghĩa"

          Ở trong hàng đại chúng

          Mà vì rộng tỏ bày.

          Phật nói kinh ấy rồi

          Liền ở trong pháp tòa

          Xếp bằng nhập chánh định

          Tên "Vô-Lượng-Nghĩa-Xứ"

          Trời rưới hoa Mạn-đà

          Trống trời tự nhiên vang

          Các trời, rồng, quỉ, thần

          Cúng dường đấng Nhân-Tôn,

          Tất cả các cõi Phật

          Tức thời vang động lớn,
           
      34. Phật phóng sáng giữa mày

          Hiện các việc hi hữu

          Aùnh sáng chiếu phương Đông

          Muôn tám nghìn cõi Phật

          Bày sanh tử nghiệp báo

          Của tất cả chúng sanh

          Lại thấy các cõi Phật

          Dùng các báu trang nghiêm

          Màu lưu ly pha lê

          Đây bởi Phật quang soi.
      35. Lại thấy những trời, người

          Rồng, thần, chúng Dạ-xoa

          Càn-thát, Khẩn-na-la

          Đều cúng dường Phật mình
           
      36. Lại thấy các Như-Lai

          Tự nhiên thành Phật đạo,

          Màu thân như núi vàng

          Đoan nghiêm rất đẹp mầu

          Như trong lưu ly sạch

          Hiện ra tượng chơn kim

          Thế-Tôn trong đại chúng

          Dạy nói nghĩa thâm diệu.
           
      37. Mỗi mỗi các cõi Phật

          Chúng Thanh-văn vô số,

          Nhân Phật-quang soi sáng

          Đều thấy đại-chúng kia.

          Hoặc có các Tỳ-kheo

          Ở tại trong núi rừng

          Tinh tấn giữ tịnh giới

          Dường như gìn châu sáng
           
      38. Lại thấy các Bồ-Tát

          Bố thí nhẫn nhục thảy

          Số đông như hằng sa (28)

          Đây bởi sáng Phật soi.

          Lại thấy hàng Bồ-Tát

          Sâu vào các thiền định

          Thân tâm lặng chẳng động

          Để cầu đạo vô thượng.

          Lại thấy các Bồ-Tát

          Rõ tướng pháp tịch diệt

          Đều ở tại nước mình

          Nói pháp cầu Phật đạo.
           
      39. Bấy giờ bốn bộ chúng


          Thấy Phật Nhật-Nguyệt-Đăng

          Hiện sức thần thông lớn

          Tâm kia đều vui mừng

          Mỗi người tự hỏi nhau

          Việc này nhân-duyên gì?
           
      40. Đấng của trời người thờ

          Vừa từ chánh-định dậy

          Khen Diệu-Quang Bồ-Tát

          Ông là mắt của đời

          Mọi người đều tin về

          Hay vâng giữ tạng pháp

          Như pháp của ta nói

          Chỉ ông chứng biết được

          Đức Phật đã ngợi khen

          Cho Diệu-Quang vui mừng

          Liền nói kinh Pháp-Hoa

          Trải sáu mươi tiểu kiếp

          Chẳng rời chỗ ngồi ấy

          Ngài Diệu-Quang Pháp-sư

          Trọn đều hay thọï trì

          Pháp thượng diệu của Phật.
      41. Phật nói kinh Pháp-Hoa


          Cho chúng vui mừng rồi

          Liền chính trong ngày đó

          Bảo hàng chúng trời, người

          Các pháp "nghĩa thật tướng"

          Đã vì các ông nói

          Nay ta giữa đêm này

          Sẽ vào cõi Niết-bàn

          Phải một lòng tinh tấn

          Rời các sự buông lung

          Các Phật rất khó gặp

          Ức kiếp được một lần
      42. Các con của Phật thảy

          Nghe Phật sắp nhập diệt

          Thảy đều lòng buồn khổ

          Sao Phật gấp Niết-bàn?

          Đấng Thánh-chúa-Pháp-vương

          An ủi vô lượng chúng:

          Nếu lúc ta diệt độ

          Các ông chớ lo sợ

          Đức-Tạng Bồ-Tát đây

          Tâm đã được thông thấu

          Nơi vô lậu thiệt tướng

          Kế đây sẽ thành Phật

          Tên hiệu là Tịnh-Thân

          Cũng độ vô lượng chúng.
      43. Đêm đó Phật diệt độ


          Như củi hết, lửa tắt

          Chia phân các xá-lợi

          Mà xây vô lượng tháp

          Tỳ- kheo, Tỳ-kheo-ni

          Số đông như hằng sa

          Lại càng thêm tinh tấn

          Để cầu đạo vô thượng
      44. Diệu-Quang pháp-sư ấy


          Vâng giữ Phật pháp tạng

          Trong tám mươi tiểu kiếp.

          Rộng nói kinh Pháp-Hoa.

          Tám vị vương-tử đó

          Được Diệu-Quang dạy bảo

          Vững bền đạo vô-thượng

          Sẽ thấy vô số Phật

          Cúng dường các Phật xong

          Thuận theo tu đại đạo

          Nối nhau đặng thành Phật

          Chuyển thứ thọ ký nhau,

          Đấng Phật rốt sau cả

          Hiệu là: Phật Nhiên-Đăng

          Đạo-Sư (29) của thiên tiên

          Độ thoát vô lượng chúng.
           
      45. Diệu-Quang Pháp-sư đó


          Có một người đệ tử

          Tâm thường cưu biếng trễ

&n