Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
0020-Hóa-giải-nghiệp-duyên-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 906 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0020-Hóa-giải-nghiệp-duyên -1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1007 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0019-Xem bói đầu năm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 983 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0017-Phật-Pháp-Diệu-Huyền
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 844 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0015-Lỗi-lầm
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 957 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0012-Tam-tông-chỉ-yếu-2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 946 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0012-Tam-tông-chỉ-yếu-1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 920 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0007-Tu-và-không-tu
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 926 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0006-Tứ-nhiếp-pháp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1065 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0004-Niệm-Phật-rõ-pháp
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 879 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0003-Công đức tu bát quan trai giới và niệm Phật 2
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1073 | Download: Click download
Pháp âm Chùa Pháp Tạng
0003-Công đức tu bát quan trai và niệm Phật 1
Cập nhật: 28.11.2012 | Lượt nghe: 1028 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
0001 Bản năng và lý trí
Cập nhật: 27.11.2012 | Lượt nghe: 1413 | Download: Click download
Thích Trí Huệ