Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp30128 Lá thư Tịnh độ 3
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 760 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30127 Hoa nghiêm thập yếu chỉ
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 982 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30126 Niệm Phật về đâu trong lý luân hồi 1
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 749 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30126 Niệm Phật về đâu trong lý luân hồi 2
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 888 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30125 Chú Đại bi và sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ-tát
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 821 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30124 Ma men nhập xác
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 965 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30123 Vay chi mượn nợ trần hồng
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 912 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30122 Thử thách
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 964 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30121 Đốn ngộ và tiệm tu 1
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 967 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30121 Đốn ngộ và tiệm tu 2
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 891 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30120 Vực thẳm buông tay
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 912 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30119 Biết ơn đáp đền
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 948 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30118 Sự tích Phật A Di Đà và cõi Tây phương
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 1059 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30117 Lá thư Tịnh độ 2
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 885 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30116 Tứ thánh quả
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 959 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30114 Thầy thuốc và bệnh nhân
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 876 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30113 Công đức trì tụng Kinh Vu Lan
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 1085 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30112 Phát tâm vô thượng Bồ-đề
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 922 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30110 Ma đề một trong tứ đổ tường
Cập nhật: 03.12.2012 | Lượt nghe: 854 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp30109 Tu mau kẻo trễ
Cập nhật: 02.12.2012 | Lượt nghe: 801 | Download: Click download
Thích Trí Huệ