Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32204 4 Pháp chứng Thánh
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 13 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32203 Nhổ gốc và chặc ngọn phiền não
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 19 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32202 Tu không khó, khó là chổ không tu
Cập nhật: 09.11.2018 | Lượt nghe: 25 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32201 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (câu 393)
Cập nhật: 08.11.2018 | Lượt nghe: 28 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2315 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì (phần 2)
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 54 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2314 Thiền Vipassana Minh Sát Tuệ, 5 uẩn là gì (tiếp theo)
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 42 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2313 Thiền tập lần thứ 19, bài, Thập Nhị Nhân Duyên
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 42 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2312 Thay đổi cuộc đời
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 53 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2311 6 việc hối hận về sau
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 52 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2310 Tổng quan về lời Phật dạy
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 45 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2309 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, Phẩm Bà La Môn (Câu 401)
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 29 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2308 Thiền Phật Giáo, bài 2, Ngũ uẩn là gì
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 40 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2307 Ý nghĩa ngày lễ cài hoa hồng
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2304 Khóa tu thiền tập lần 10, bài, Đoạn dòng sanh tử
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 34 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2303 Vui vẻ sống
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 71 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2302 Khi chết ta đi về đâu
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 38 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2301 Thiền tập lần thứ 18, Thất niệm và chánh niệm
Cập nhật: 30.10.2018 | Lượt nghe: 56 | Download: Click download
Thích Trí Huệ