Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2430 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (Câu 422)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 114 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2428 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 5
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 119 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2427 Chia sẽ an vị Phật
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 125 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2426 Kinh Bát Đại Nhân Giác, buổi 4, Tựa Kinh (phần 2)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 141 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2425 Khuyến phát Bồ Đề Tâm
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 112 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2424 Chuyên đề, Thánh Trí và Bồ Tát Đạo
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 112 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2423 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn (câu 419)
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 105 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2422 Tu tĩnh tu mê
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 122 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2421 Chết, mất gì, còn gì
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 132 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2420 Làm giàu thế nào
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 139 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2419 Làm sao hết khổ
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 120 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2418 Khổ và vui
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 118 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2417 Kinh Bát Đại Nhân Giác, phần 3, Tựa Kinh
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 118 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2416 2 sự thật cuộc đời
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 131 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2415 Tu theo Phật đạo
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 114 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2413 Quan Âm Bồ Tát
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 125 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2412 Khóa tu thiền tập lần thứ 15. Thực tập thiền tọa
Cập nhật: 10.03.2019 | Lượt nghe: 126 | Download: Click download
Thích Trí Huệ