Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
2200 Thái độ sống và tu
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 346 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2199 Kinh Pháp Cú, phẩm 26 phẩm Bà La Môn câu 392
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 201 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2198 Đời mạt pháp tu sao chứng đắc
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 271 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2197 Khóa tu thiền tập lần 7, Thiền và Phật học vấn đáp
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 231 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2196 Khóa tu thiền tập lần 7, bài chánh niệm tĩnh giác
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 255 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2195 Khóa tu thiền tập lần 7, bài Thất bồ đề phần
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 220 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2191 Tại sao gọi là Phật đản
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 217 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2189 Sống cầu thanh thản, chết cầu vãng sanh
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 177 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2188 Lễ vía chư Phật, Bồ Tát
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 190 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2187 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 398, 390
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 187 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2186 Cốt lõi của sự tu hành
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 191 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2185 Tu một đời chứng đắc
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 179 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2184 Tu hạnh xuất gia
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 163 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2183 Kinh Pháp Cú phẩm 26, phẩm A La Hán câu 388
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 150 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2182 Tạo công đức trong ngày lễ vía Quan Âm
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 219 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2181 Làm gì có phước khi đi chùa
Cập nhật: 25.07.2018 | Lượt nghe: 170 | Download: Click download
Thích Trí Huệ