Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm

Pháp âm
Pháp âm
Pháp âm
mp32130 Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm Tâm câu 35
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 354 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32129 Ô tu tập
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 306 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32128 Giác ngộ và thành quả
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 298 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32127 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 384
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 231 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32126 Kinh Pháp Cú, phẩm 26, phẩm Bà La Môn câu 383
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 266 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32125 Tịnh Độ, trí tuệ và lòng tin
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 291 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32124 Chuyên đề 19, Thánh trí và Bồ Tát đạo 5
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 238 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32123 Tứ đại, ngũ uẩn nổi giận
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 280 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32122 Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 219 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32121 Bí quyết vãng sanh
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 303 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2210 Tầm cầu giáo pháp
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 238 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2209 Thiền, 37 phẩm trợ đạo
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 285 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2208 Ta là ai
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 253 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2207 Phước lành và hạnh lành
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 218 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2206 Thái độ tu và thái độ sống
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 226 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2205 Thiền tập lần 10, Minh Sát Tuệ, Vipassana, Đại Niệm Xứ
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 219 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2204 4 pháp chứng thánh
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 307 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2203 Nhổ gốc và chặt ngọn phiền não
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 244 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2202 Tu không khó, khó là chổ không tu
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 202 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
2201 Kinh Pháp Cú phẩm 26, Bà La Môn
Cập nhật: 16.08.2018 | Lượt nghe: 190 | Download: Click download
Thích Trí Huệ