Phát quà từ thiện hội người mù Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày 25/1/2016.

Phát quà từ thiện hội người mù Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày 25/1/2016.

Phát quà từ thiện hội người mù Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày 25/1/2016.

Phát quà từ thiện hội người mù Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày 25/1/2016.
Các bài khác