Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Thiền Tập Tại Chùa Pháp Tạng
mp32659 5 tầng định, thiền Vipassana buổi 24
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32610 Tu thiền định, thiền Phật giáo, Vipassana phần 3
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32609 Tu thiền định, thiền Phật giáo, Vipassana phần 2
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32588 Thiền Phật Giáo, đoạn 5 hạ phần kiết sử, phần 3
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32587 Thiền Phật Giáo, đoạn 5 hạ phần kiết sử, phần 2
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32574 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 3
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32573 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 2
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32572 Khóa tu thiền tập 20, Bản đồ Pháp Giới phần 1
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32505 Khóa tu thiền 19 phần 2, Đoạn diệt triền cái
Cập nhật: 15.07.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ