Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Chùa Pháp Tạng

Thiền Tập Tại Chuông Vàng
mp32715 51 món phiền não (tiếp theo), Thiền Vipassana, buổi 70
Cập nhật: 26.03.2020 | Lượt nghe: 56 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32704 51 Món phiền não, Thiền Vipassana, Minh Sát Tuệ, buổi 69
Cập nhật: 21.03.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32651 Tọa thiền (phần 2) Thiền Vipassana buổi 62
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32648 Kỹ thuật tọa thiền (thiền Vipassana buổi 61)
Cập nhật: 24.01.2020 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32625 Lậu Hoặc bưởi 2 - Thiền Vipassana lần thứ 59
Cập nhật: 05.12.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp3 2620 Thiền Vipassana buổi 19 Lậu Hoặc
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 436 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32581 Thiền tập thứ 56, Vipassana, Trạch Pháp, 6 Pháp
Cập nhật: 21.10.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32576 Thiền tâp lần 55, Tứ Vô Lượng Tâm
Cập nhật: 13.09.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ
mp32537 Thiền tập thứ 50, 6 điều thành tựu tu tập
Cập nhật: 03.08.2019 | Lượt nghe: 0 | Download: Click download
Thích Trí Huệ