TPHCM Sắc Xuân Nơi Cửa Thiền và khu vườn thiền thanh tịnh nơi chùa Pháp Tạng (2)

TPHCM Sắc Xuân Nơi Cửa Thiền và khu vườn thiền thanh tịnh nơi chùa Pháp Tạng (2)

TPHCM Sắc Xuân Nơi Cửa Thiền và khu vườn thiền thanh tịnh nơi chùa Pháp Tạng (2)

TPHCM Sắc Xuân Nơi Cửa Thiền và khu vườn thiền thanh tịnh nơi chùa Pháp Tạng (2)

Sau đây là khung cảnh Tết cổ truyền nhộn nhịp tại chùa Pháp Tạng được ghi nhận:

Tin: Chơn Niệm Nguyệt

Các bài khác