Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015

Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015

Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015

Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015

Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015
Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015
Trao 10 phần học bỏng và 200 phần quà tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 16/1/2015