Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013

Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013

Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013

Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013

Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013
Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013
Từ thiện va phóng sanh ở Đồng Tháp 10 - 09 - 2013