2846 Bài 7: 6 Pháp, 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Ái, 6 Tâm, 6 Tư, 6 Tu (Thiền Vipassana buổi 7 Chùa Xá Lợi)