2847 Kinh Pháp Hoa.- phẩm 11: Hiện Bảo Pháp - phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa