2849 Bài 18: Quán Pháp Trên Các Pháp (Thiền Vipassana buổi 18 Chùa Hưng Phước)

2830 Giảng giải về tâm tham
13/08/2020
lượt xem: 275| Click dowload
2818 Bài 8: Tâm và 8 tâm tham
02/08/2020
lượt xem: 612| Click dowload
2815 Bài 7. Niết Bàn (Nibbana)
02/08/2020
lượt xem: 554| Click dowload
2810 Nhị Đế
02/08/2020
lượt xem: 567| Click dowload
Chia sẻ Chia sẻ