2855 Phẩm 21 Như lai thần lực . Pham 22 Chúc lụy ( Kinh Pháp Hoa )

Chia sẻ Chia sẻ