2861 Bài 11 . Bảy pháp đoạn diệt phiển não và lậu hoặc ( Thiền vipassana buổi thứ 11 chùa Xá Lợi )

0028-Vô thường

lượt xem: 2437| Click dowload
0015-Lỗi-lầm

lượt xem: 2762| Click dowload
Chia sẻ Chia sẻ