2861 Bài 11 . Bảy pháp đoạn diệt phiển não và lậu hoặc ( Thiền vipassana buổi thứ 11 chùa Xá Lợi )

Chia sẻ Chia sẻ