2868 Tri ân quý Phật tử đồng hành hội từ thiện chùa Pháp Tạng